Biomy-lądowe ekosystemy świata. Informacje ogólne. Biomy to formacje roślinne typowe dla. Rozmieszczone są zgodnie z rozkładem klimatów na ziemi.

Oprócz temperatury ważnymi czynnikami warunkującymi rozmieszczenie biomów. 2) Ekstrazonalnie, czyli poza głównym zasięgiem danego biomu, w postaci. Chociaż zajmują zaledwie 6% powierzchni Ziemi żyje w nich przeszło. są to stosunkowo młode ekosystemy, które rozwinęły się po ustąpieniu zlodowacenia ok.
Rozmieszczenie biomów wg jednego z systemów klasyfikacji. Biom– rozległy obszar o określonym klimacie. Działalność człowieka: Wycinanie lasów, ziemia zajęta pod uprawy. Położenie: Zajmują znaczną część. Kategoria: Ekosystemy, biomy i formacje roślinne. tę stronę ostatnio zmodyfikowano 13: 41, 20 cze 2010. Rozmieszczone są zgodnie z rozkładem klimatów na ziemi. Tundra. Ekosystem bezleśny o bardzo surowym klimacie i krótkim okresie wegetacji; występuje wokół. Biomy na Ziemi. Zna czynniki warunkujące rozmieszczenie flory i fauny na lądach. Które zawierają ekosystemy reprezentatywne dla głównych biomów, czyli. Podział na biomy w kontekście rozmieszczenia roślinności jest dobrą do naturalnej. Występujące zwierzęta mają podczas lata istny raj, w ziemie jednak znajdują. Tajga stanowi zmienny ekosystem. Zachodzą tu liczne zmiany spowodowane. Ekstrazonalnie, czyli poza głównym zasięgiem danego biomu, w postaci izolowanych. Fragment powierzchni Ziemi, złożony z powiązanych wzajemnie ekosystemów. Przede wszystkim rozmieszczenie przestrzenne różnych form pokrycia terenu. . Ekosystemy lądowe są rozłożone na powierzchni Ziemi zgodnie z rozkładem różnych klimatów. złóż ropy naftowej może stanowić poważne zagrożenie dla tego biomu. Step, czyli traworośla 0strefy umiarkowanej, występuje na średnich. Przeważają trawy oraz gdzieniegdzie rozmieszczone drzewa. Biomy-Ekologia-Biologia-Liceum, Szkoła średnia. Całe zespoły ekosystemów, właściwych dla danego obszaru geograficznego. Wśród czynników, które wpływają na rozmieszczenie roślin i zwierząt. Przeszłość geologiczna-szereg analogii i różnic może być wyjaśniana w kontekście analizy geologicznej Ziemi.

Ekosystemów tropikalnych. Równikowe lasy deszczowe– biom o największej różnorodności biotycznej na Ziemi. Wzorce geograficznego rozmieszczenia owadów w górach rejonów tropikalnych. Termity i mrówki. Dlaczego i czy słusznie wilgotne lasy tropikalne zyskały sobie przydomki: ▪ „ klejnot Ziemi” Rozmieszczenie organizmów. Zasięg) ma związek z zakresem tolerancji. Ekologia– organizmy. Czynniki kształtujące warunki środowiska życia na Ziemi. Ekosystem inaczej biocenoza jest to zespół wielogatunkowy, czyli zespół wielu populacji. Definiować pojęcia: populacja, biocenoza, ekosystem, biom; wymieniać i. Miejsce człowieka na Ziemi w globalnym ekosystemie. Czy globalizacja. Klimaty Ziemi. Biomy kuli ziemskiej: wilgotny las równikowy. Biosfera, zróżnicowanie gatunkowe, zasady rozmieszczenia różnorodności gatunkowej w biosferze. Czy jednak jelenie z Karpat nie krzyżują się z tymi z Pogórza? Zdecydowana większość ekosystemów Ziemi to jednak ekosystemy autotroficzne i nimi właśnie. Klimat i biomy. Wykazuje, że rozmieszczenie lądowych ekosystemów na kuli ziemskiej zależy. Dla życia na Ziemi Wskazuje główne źródła związków chlorowcoorganicznych. Wyjaśnia, na czym polega przemiana materii i energii w komórkach.
Dzieje życia na Ziemi. Biogeneza– czyli, jak powstało życie. Prekambr– życie zmienia świat. Fanerozoik– czas jawnego życia na. Różnorodność i funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Różnorodność i rozmieszczenie biomów lądowych.
Zazwyczaj są one rozmieszczone wyspowo, ich zasięg występowania obej-czy populacji, jak i całych biomów. Jeśli temperatura w niewielkim stopniu zmienia się. Układach sieć powiązań jest uboŜ sza niŜ w ekosystemach naturalnych, to jednak moŜ e. Cała energia, z której korzystamy na ziemi pochodzi ze słońca. Określić biologiczną rolę dna, ściślej: na czym polega komplementarność nici w cząsteczce. Przepływ energii przez ekosystem, rozmieszczenie geograficzne biomów. Wpływ klimatu na rozmieszczenie organizmów na Ziemi analizować. By mi terminologia-Related articlesUwzględniono wielokomórkowce właściwe, czyli tkankowce Eumetazoa. Gatunków i ekosystemów– tak w skali Ziemi, jak i mniejszych jednostek. i ekologicznej roli w ekosystemach, jednostkach krajobrazowych i biomach (Pielou 1975; Heywood i Baste 1995). Robaki pasożytnicze w ekosystemach wodnych i lądowych.
Wyjaśnia, na czym polegają główne funkcje organizmu człowieka. i przepływ energii przez ekosystem. Analizuje przyczyny wymierania. Ewolucja ycia na Ziemi. Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe. Uzasadnia, e rozmieszczenie biomów zaley od zrónicowania warunków środowiskowych na kuli ziemskiej.

Różnorodność i funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Temat 5. Różnorodność i rozmieszczenie biomów lądowych. Temat 2. Zasady rozmieszczenia gatunków na. Dzieje życia na Ziemi Temat 1. Biogeneza– czyli jak powstało życie. Temat 2. Wyjaśnić na czym opiera się współczesny system klasyfikacji organizmów. b). Biomy i czynniki kształtujące ich rozmieszczenie (państwa roślinne i zwierzęce). Wykazać pozytywny i negatywny wpływ człowieka na ekosystemy. c). Uzasadnić wpływ czynników klimatycznych na rozmieszczenie organizmów na ziemi. d). File Format: pdf/Adobe Acrobatśrodowisko życia Ziemi. biom zespół ekosystemów. nisza ekologiczna całokształt potrzeb życiowych. Heterosferę (wyższą) w której poszczególne gazy rozmieszczone. Granice pojedynczych gatunków, zespołów czy biomów nie są wyraźne.
Inżynieria genetyczna, czyli jak wyręczyć naturę. Uczeń potrafi. Przepływ energii przez ekosystem, rozmieszczenie geograficzne biomów. i ocieplania klimatu na Ziemi [e. e.; przykłady gatunków zagrożonych. C) w ekosystemach zachodzi ciągły obieg materii i energii.. Rozmieszczenie biomów na kuli ziemskiej. karta pracy. Zadanie 1. Dokończ zdanie. Funkcje i dynamika ekosystemów, z czego składa się ekosystem? Główne procesy. ró norodność gatunkowa świata, rozmieszczenie w strefach geograficznych, związek z produktywnością biomów; Hipotetyczne czynniki wpływające na ró norodność. Wpływ człowieka na ekosystemy i krajobraz; Zmainy u ytkowania ziemi–
Określa, w czym przejawia się różnorodność komórek; • wykazuje umiejętność mikroskopowania. Podaje przykłady znaczenia glonów w ekosystemach wodnych. Graficznie przedstawia typy przestrzennego rozmieszczenia osobników w populacji; ogólnie charakteryzuje biomy kuli ziemskiej. Opracowała. b. Safier. 9 Kwi 2010. Ujmując prościej, jest to rozmaitość form życia wraz z całą ich zmiennością na poziomie genów, gatunków i ekosystemów– tak w skali Ziemi. Wyjaśnia, na czym polega swoistość budowy chemicznej organizmów. Określa panujące na Ziemi warunki, które umożliwiają trwanie życia. Klimat i biomy. ● wykazuje, że rozmieszczenie lądowych ekosystemów na kuli ziemskiej zależy.
Zna rozmieszczenie wód słodkich na Ziemi oraz obszary zasobne i ubogie w wodę. Potrafi wyjaśnić od czego zależy rozkład ciśnienia na Ziemi. Potrafi wyjaśnić pojęcia: biocenoza, biotop, ekosystem, biom– strefa biogeograficzna. Biosfera dzieli się na biomy-obszary wyróżniające się szatą roślinną tworzącą. Biosfera stanowi sumę wszystkich ziemskich ekosystemów. . Biomy lądowe Rozmieszczenie Warunki klimatyczne Rodzaj gleby Rośliny Zwierzęta. są tu wysoko produktywne ekosystemy, lasy brunatnicowe, mszywioły. trawokalorie, czy nasza ziemia jest sza, sĄ pojemniki na szkŁo.

Charakteryzuje protisty, wie, czym różnią się od pozostałych organizmów, zna podział i przedstawicieli, potrafi wskazać. Jest w stanie zlokalizować populację w ekosystemie na tle innych populacji. Zna biomy i potrafi przedstawić ich lokalizację. Potrafi wskazać przykładowe rozmieszczenie organizmów na Ziemi.

Biom-część biosfery, obejmująca duże obszary powierzchni lądów, pokryta zbiorem ekosystemów powiązanych zależnościami np. Pustynia, tajga, lasy tropikalne. Pojęcia związane ze środowiskiem (ekologia, sozologia, biocenoza, biom, biotop. Uzupełnianie i wyjaśnianie obiegów ze zrozumieniem funkcjonowania ekosystemu. Agenda 21 czyli co robić, aby następne pokolenia cieszyły się pełnią życia? Podanie przykładów zasobów Ziemi przez uczniów. Analiza rozmieszczenia. Powłoka krajobrazowa, ekosystem. Potrafi ocenić stopień zależności człowieka od. Rozumie, na czym polega erozja gleb. – potrafi opisać profil glebowy bielicy. Biomy na Ziemi. Zna czynniki warunkujące rozmieszczenie flory. Rozmieszczenie i zróżnicowanie organizmów żywych na ziemi. Czenie biomów jest ilość dostępnej wody. Biom jest największą lodową jednostką. Ekosystem– fragment biosfery stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana. . Czego organizm może oczekiwać ze strony układu odpornościowego? Ziemia jako środowisko życia organizmów. Warunki środowiskowe niezbędne dla istnienia życia, biogeneza. i ich rozmieszczenie. Biomy ziemskie. Ile gatunków istnieje na Ziemi? Ekosystemy. Sieci pokarmowe. Przepływ energii w ekosystemach. Jednostki systematyczne (podgromady); Rola grzybów w ekosystemie; podstawowe biomy Ziemi rozmieszczone są równoleżnikowo? Znaczenie teorii dryfu. Antygeny zgodności tkankowe, czym są i które z nich są najważniejsze. Wyjaśnia na czym polega symbioza między grzybami i glonami w porostach (b). Biomy na Ziemi. p. Wyjaśnia, co to jest biosfera (b). Temperatury i wilgotności na sposób rozmieszczenia roślinności, a przez to różnych ekosystemów. 9 Kwi 2010. Dotychczas udało się jedynie wydzielić zespoły ekosystemów charakterystyczne dla określonego obszaru geograficznego, czyli biomy. Wyjaśnij rozmieszczenie pingwinów na kuli ziemskiej i omów ich sposoby termoregulacji. Narysuje schematycznie i opisz. w jakich ekosystemach ciepło ziemi odgrywa większa rolę niż energia Słońca? Co to jest biom? Co to jest formacja roślinna? Wymień gatunki lasotwórcze (czyli fanerofity) borów polskich.
. 2 godz. ćwiczen audytoryjnych): Rozmieszczenie i migracja pierwiastków w środowisku. Utlenianie, zmianę wartościowości przy czym migracja naturalna nakłada się na. Ekosystem-biomy Ziemi, relacja biosfera, biom, ekosystem. Ogólne zasady funkcjonowania ekosystemu-struktura sieci troficznej i przepływ.
1 Kwi 2010. Rozmieszczenie roślin i zwierząt na kuli ziemskiej jest. Jak widać tajga jest ulegającym wielu zmianom ekosystemem. Obszarów około zwrotnikowych, czyli rejonów zwrotnika Raka i Koziorożca. Deszczowe lasy tropikalne stanowią jedno z bogatszych w bioróżnorodność naturalnych stref na Ziemi. Hydrosfera-nieciągła powłoka wodna Ziemi tworzona przez wszystkie typy wód a przede wszystkim morza i oceany. z czego 97% stanowią wody mórz i oceanów zajmujących. ¾ powierzchni Ziemi. biom-jednostka wyższa od ekosystemu. Jest to jednostka. biocenozy oraz kształtuje rozmieszczenie i obfitość gatunków.

Czym ekologia nie jest? Ekologia w systemie nauk przyrodniczych. Ziemia jako środowisko życia. Powstanie wszechświata i początek Ziemi. Homeostaza ekosystemów: Główne typy ekosystemów świata– biomy. Ocena zagęszczenia roślin i typów ich rozmieszczenia na przykładzie populacji wybranych gatunków drzew. Najistotniejsze cykle obiegu materii na ziemi to obieg: węgla. Heterosferę (wyższą) w której poszczególne gazy rozmieszczone są w odrębnych warstwach. Logiczny– czyli cykl obiegu wody (jej krążenie) w ekosferze uruchamiany dzięki. Wyższe od ekosystemu. Biomy nie są jednostkami ściśle ekologicznymi. Przemieszczanie się środków chemicznych z gleby do innych ekosystemów. Czynniki abiotyczne mają wpływ na rozmieszczenie organizmów zarówno w skali globu (biomy). Średni odsetek pomocy wynosi obecnie 0, 22% pkb, czyli 67 dolarów rocznie na. w ciągu ostatnich 100 lat średnia temperatura na Ziemi wzrosła. Struktura przestrzenna gospodarki– rozmieszczenie osobników populacji na danym. Las naturalny– ukształtowany przez człowieka ekosystem. Pożar, trzęsienie ziemi; oznacza także nagłe zdarzenie, które powoduje. żubry czy też aktywna ochrona bobra, orła, sokoła wędrownego i innych ptaków drapieżnych.

Treści kształcenia: Rozmieszczenie populacji ryb-czynniki ograniczające. Produktywność i klasyfikacja ekosystemów. Biomy Ziemi. Populacje. Kto w jakich sytuacjach pierwszy podaje dłoń, czy należy całować kobiety w rękę?

Zagadnienia rozwoju nauki– logika czy historia rozwoju. Fitocenoza jako strukturalny i funkcjonalny składnik ekosystemu. Flora i fauna głównych biomów świata. Kształtowanie się współczesnej szaty roślinnej i fauny Polski. Określania prawidłowości rozmieszczenia roślin i zwierząt na Ziemi; File Format: pdf/Adobe AcrobatZiemi. Klasyfikacja organizmów. Wyjaśnia, na czym polega klasyfikacja biologiczna organizmów. Klasyfikuje ekosystemy oraz omawia przepływ energii przez ekosystemy. Wymienia rodzaje biomów lądowych i podaje ich rozmieszczenie. Ekosystem– biocenoza wraz z biotopem, czyli elementy biotyczne i abiotyczne. Biom– zespół krajobrazów powiązanych ze sobą, zajmujący bardzo dużą. Biosfera– środowisko życia planety Ziemi w obrębie litosfery, atmosfery i hydrosfery. Rozmieszczenie równomierne, rzadkie w przyrodzie, częste w gospodarce.

Ekosystemy lądowe są rozłożone na powierzchni Ziemi zgodnie z rozkładem różnych klimatów. Czynnikiem ekologicznym są pożary odgrywające dużą rolę w formowaniu się tego biomu. Przeważają trawy oraz gdzieniegdzie rozmieszczone drzewa. Analiza klimatu w ciągu ostatnich kilkunastu tysięcy lat, czyli po . Ekosystem-wyroznialna i odgraniczona przestrzen zajmowana przez zespol wszystkich. Biom-olbrzymie zbiorowisko obejmujace cala formacje roslinna i zwierzeta zyjace. Struktura przestrzenna: rozmieszczenie rownomierne, skupiskowe, losowe. Dziura ozonowa oraz ich wpływ na zanieczyszczenie Ziemi.
Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności pwn w-wa 1996. Jakie znasz rodzaje obiegów pierwiastków w ekosystemie, czym się charakteryzują. Warunków klimatyczno-fizycznych) podstawowe biomy na ziemi (dominujące zespoły. środowiska, florę i faunę poszczególnych biomów; wykonać modele stref klimatycznych Ziemi. Rozmieszczenia osobników w populacji i oblicza ich zagęszczenie. Opisuje zjawisko. Przepływ energii w ekosystemie. Wyjaśnia czym jest. Czyli drzew zasiedlonych przez owady żywiące się drewnem. Schemat rozmieszczenia powierzchni reprezentujących cztery typy ekosystemówleœ nych. Zróżnicowanieœ rodowiska abiotycznego w obrębie biomów znajduje swoje odzwierciedlenie. Od powierzchni ziemi, zamiast pierœ nicy mierzymyœ rednicę w najwęższym.

By ioppan w Krakowie-Related articlesprzez naukę– spotyka się na tylko 2% zajmowanej przez nie powierzchni ziemi. Typach siedlisk (ekosystemach), daje się obliczyć wskaźnik różnorodności gatun-niesieniu do większych jednostek fizjograficznych, w skali biomu– jak choćby. Zarysu poziomic i rozmieszczenia pięter klimatyczno-roślinnych. By z Borkowski-Related articlesOd początku istnienia Ziemi środowisku była właściwa zgodność. Jednak w innych strefach klimatyczno-roślinnych (biomach) lub na innych kontynentach. Zachwianie ekosystemu jeziora Wiktorii, zniszczenie kilkuset rodzimych gatunków. Efektem działań ludzi jest mniej lub bardziej prawidłowe rozmieszczenie. Wyjaśnia, czym jest hormon, • wskazuje na planszy położenie gruczołów wydzielania. Wyjaśnia, co to jest biom. • omawia przyczyny strefowego rozmieszczenia. Różnorodność życia na Ziemi. • podaje przykłady ekosystemó w o dużej. File Format: Microsoft Wordby t Mossor-Pietraszewska-Related articlesTreści nawiązują również do najważniejszych czynników chorobotwórczych wynikających ze stylu. Treści następnego działu„ Pochodzenie i historia życia na Ziemi. Ekologicznym (od populacji poprzez gatunki, biocenozy, ekosystemy, biomy, po bio-sferę), strefowego rozmieszczenia roślin i zwierząt oraz tematów. Biom-fragment powierzchni Ziemi, charakteryzujący się określonym klimatem. Widocznym objawem tego procesu jest masowy rozwój? planktonu, czyli. Biotop ekosystemu jest na ogół zróżnicowany, co wpływa na? rozmieszczenia jego. Czytelnia Nr viii marc21 Problemy światowej ekologii: z czym wchodzimy w xxi. Ekologia-raporty Klubu Rzymskiego* Szczyt Ziemi-Rio de Janeiro 1992*. Pokarmowe, krążenie materii i przepływ energii przez ekosystem). b. Jakie są przyczyny wymierania gatunków. c. Różnorodność i rozmieszczenie biomów lądowych. 4. Ewolucjonizm a. życie na Ziemi istnieje od prawie czterech miliardów lat. a. Czy na pewno wszystkie te etapy są haploidalne? odpowiedź uzasadnij. Cze: lamblioza, pe∏ zakowica, owsica, w∏ oÊ nica i tasiemczyca. Procedury osià gania celów. g∏ ównych ekosystemów là dowych, przyk∏ ady biomów na Ziemi. Nie i rozmieszczenie organizmów– czynniki abiotyczne (fizyczne, chemiczne). Funkcjonowanie i rozwój ekosystemów zapewniają czynniki ekologiczne. Najważniejsze z nich to: • światło– determinuje rozmieszczenie roślin na kuli.
Sprawdzian: zwierzęta Czym jest a czym nie jest ekologia? ekosystem-rozróżnić i omówić rodzaje zależności troficznych w biocenozie-opisać. Endemit, relikt rozmieszczenie organizmów-podać treść i interpretować prawo. Państwo roślinne, biogeografia-wymienić i scharakteryzować biomy Ziemi-wymienić.
Biotop– część nieożywiona ekosystemu czyli środowisko w którym żyją określone populacje. Biom– zespół ekosystemów występujących w określonej strefie klimatycznej. Rozmieszczenie osobników populacji: skupiskowe, losowe (jajka kukułki), równomierne (drzewa. Teoria Gai– ziemia to jeden żywy system ekologiczny. Ycia na Ziemi. Klasyfikacja organizmów. Wyjaśnia, na czym polega klasyfikacja. Ekosystem z rozbudowaną siecią pokarmową jest trwalszy od tego, w. Biosfera. Wymienia rodzaje biomów lądowych i podaje ich rozmieszczenie.

Ekologicznych na poziomie populacji, ekosystemów i biosfery; rozumienia procesu. Kopalnego, tendencji i mechanizmów rozwoju życia na Ziemi; Flora i fauna głównych biomów świata. Kształtowanie się. Się zasięgów roślin i zwierząt; określania prawidłowości rozmieszczenia roślin i zwierząt na. Ziemi.
By j Stawicka-Related articlesna Ziemi. Jest fundamentalną właściwością każdego żywego systemu, widoczną na. Terenie wybranego ekosystemu albo biomu, albo nawet planety. Miarą oceny. a niekoniecznie dla samych populacji czy ekosystemów. Dobiera się gatunki drzew i krzewów oraz sposób ich rozmieszczenia w zadrzewieniu.
E) Biosfera– żywa powłoka Ziemi wraz ze środowiskiem życia organizmów. Ład informacyjny: decyduje o poziomie komunikacji społecznej, czyli proces tworzenia. Rabunkowa gospodarka leśna– masowe wylesianie pozbawia ekosystemy. Biomy trawiaste: biom, step, preria, pampa, sawanna. ü Rozmieszczenie: duże. Czym jest tradycja, a czym są obyczaj i obrzęd. Wyróżnia ekosystemy w najbliższej okolicy, rozróżnia składniki biocenozy i biotopu w określonych ekosystemach, ekosystemy sztuczne. Warunki życia a rozmieszczenie biomów na Ziemi. To rzadkie i równomierne rozmieszczenie drzew jest skutkiem konkurencji. w ciągu niedługiego geologicznie czasu znaczne obszary Ziemi pokryły się. Pochłoniętych roślin, w związku z czym musi stale poszukiwać pożywienia. Pionowe, kilkusetmetrowe ściany ochroniły unikalny ekosystem przed ingerencją ludzi.
10 Sty 2010. Naukowcy uważają, że mniej więcej połowa z istniejących na Ziemi gatunków roślin. Czyli stałe krążenie wody na, ponad i pod powierzchnią Ziemi. w puszczy amazońskiej, w każdym cyklu 50-80 procent wody pozostaje w obrębie ekosystemu. Rzadkie i równomierne rozmieszczenie drzew jest skutkiem.

Wyjaśnia, na czym polega proces zapamiętywania i kojarzenia. Podstawowe terminy ekologiczne (populacja, biocenoza, ekosystem, biom, biosfera). Określa wpływ klimatu na rozmieszczenie organizmów na ziemi (p). Określa panujące na Ziemi warunki, które umożliwiają trwanie życia. Wyjaśnia, na czym polega swoistość budowy chemicznej organizmów. Wykazuje, że rozmieszczenie lądowych ekosystemów na kuli ziemskiej zależy przede wszystkim od temperatury i. Określa położenie i charakteryzuje biom lasów liściastych. Przyrost naturalny– różnica między liczbą narodzin i zgonów, czyli między. Wyróżniające się i zróżnicowane ekosystemy, tworzące jeden harmonijny krajobraz. Przyrodniczych na Ziemi (biomów), na których przyroda zachowała się w. Rozmieszczenie, stan populacji, wielkość i prognozy zmian populacji.

. Którą Wydział nie dysponuje, czy wreszcie przekazywanie materiału badawczego. Bakterie środowiska wodnego-rozmieszczenie bakterii w wodzie i osadach dennych. Charakterystyka wybranych biomów. Dynamika zasięgów, typy zasięgów. Dynamika ekosystemów w dziejach Ziemi a antropogeneza i rasogeneza. By pk ogÓlnego-Related articlesMyrda g. 1997, gis czyli mapa w komputerze. Wyd. Helion, w-wa. Widacki w. 1997, Wprowadzenie do Systemów. Ludność Ziemi– rozmieszczenie i tendencje rozwojowe. Polityczna mapa świata. Pojęcie ekosystemu– ekosystemy wodne i lądowe kuli ziemskiej. Biogeografia ważniejszych biomów wodnych i lądowych. Wyjaśnia, na czym polega semikonserwatywność replikacji. Opisuje przebieg replikacji. Definiuje pojęcia: populacja, biocenoza, ekosystem, biom. o kreśla wpływ klimatu na rozmieszczenie organizmów na Ziemi. Biom-jednostka biologiczna zajmująca znaczną część powierzchni Ziemi i. Biotop zasiedlony przez określoną biocenozę tworzy ekosystem, czyli tzw. Jednostkę. i roślin w Polsce wraz z ich dokładnym opisem i mapami rozmieszczenia.
A) biomów b) ekotonów c) areałów d) klimaksów e) biosów. Przykładem rozmieszczenia równomiernego w przyrodzie są: a) drzewka w młodniku, z docierającej do Ziemi energii świetlnej rośliny w procesach fotosyntezy wykorzystują: Wszystkie informacje dotyczące ekosystemu są prawdziwe, z wyjątkiem następującej: „ Od czego zależy odpowiedź porostów na zanieczyszczenia? Wzmiankuje o biomach (lądowych i morskich) wyróżniających się na Ziemi bogactwem. Przyczyny występowania halofitów na wybrzeżu Bałtyku, ich rozmieszczenie i rola. Poznawanie zbiorowisk i flory współtworzących odwiedzane ekosystemy w pasie wybrzeża. Uczeń: 1) przedstawia proces fotosyntezy i jego znaczenie na Ziemi; Struktura i funkcjonowanie ekosystemu. Uczeń: 1) przedstawia rolę organizmów tworzących. Podaje przykłady reliktów; 3) wyjaśnia rozmieszczenie biomów na kuli ziemskiej. Odczytuje, czyli potrafi czytać ze zrozumieniem podane informacje.